Hakkımızda

Derneğimiz Hakkında

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD), akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri alanında çalışan ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan tıp doktorları ile ilgili alanda çalışan diğer uzmanlık dalı uzman tıp doktorları bünyesinde toplayan bir uzmanlık derneğidir.

Bu dernek, ülkemizde ve dünyada giderek artan bir şekilde daha sık karşılaştığımız akciğer kanserine, özellikle tanı ve tedavide günümüz pratiğindeki gibi multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlık alanlarının birlikte çalışacağı çağdaş bir dernektir. Türk Akciğer Kanseri Derneğinin amacı, ulusal akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri sorununa multidisipliner bir yaklaşımın sağlanması yanında, bu yaklaşımın ülke geneline yayılmasını sağlamak, bu konuda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır, Ayrıca, ülkemizde akciğer kanseri gelişmesinin önlenmesi ve erken tanısı için en etkin yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak ve var olan akciğer kanserli ve diğer toraks tümörlü hastaları en son tıbbi yenilik ve uygulamalar yararlanabilmesi için güncel bilgileri takip ederek, akciğer kanserinin doğru bir şekilde tedavisini sağlamak ve bu konuda en üstün çabayı göstermektir.

Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirebilmek için bilimsel kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenleyecek, ilgili alanda düzenlenen toplantılara katılacak ve yayınlar yapacaktır. Akciğer kanserli hasta ve yakınlarının eğitimi için çaba gösterip, rehberler oluşturacak ve önerilerde bulunacaktır. Hasta bakım hizmetlerinde, tanı ve tedavide etik standartlar geliştirip, bu alanda eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için gereken çabayı gösterecektir. Bunları yerine getirirken benzer amaçlı diğer Ulusal (Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Toraks Radyolojisi Derneği gibi) ve Uluslararası (ATS, ERS, EORTC, ASCO, ESMO, IASLC) dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapacak, esas uzmanlık alanımız olan derneklerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak, ortak bilimsel ve sosyal toplantılar düzenleyecek, düzenlenen toplantılara en üst düzeyde gerekli desteği vererek ortak çalışmalar yürütecektir.

Üyelerin aktif katılımıyla güçlü bir multidisipliner yapıya kavuşacak olan derneğimiz, üyeleri ve hastaları arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacı ile görev ve çalışma grupları (epidemiyoloji, erken tanı, evreleme, tedavi, korunma, izlem, etik ve sosyal ilişkiler gibi konularda) oluşturacaktır.

Sizleri akciğer kanserine multidisipliner yaklaşamı önceleyen ve disiplinleri eşit temsil eden, amaçları için paylaşımcı ve ortak hareket eden ve uluslararası alanda ülkemizi bu konuda temsil etmek amacıyla kurulmuş olan derneğinize üye olmaya ve derneğinizin tüm kurullarında aktif görev almaya davet ediyoruz.